گلستان ادب

گلستان ادب (2)

دوشنبه, 16 دی 1392 12:10

جملات قصار

نوشته شده توسط

 

جملات قصار

دوشنبه, 16 دی 1392 12:02

گلچین کتاب

نوشته شده توسط

 

انتخاب :

گفتن ندارد که انتخاب بارور از زمینه های آزادی خواهد بود؛ چه تا آزادی ئی نباشد، انتخابی صورت نخواهد گرفت؛ لیکن آنچه درین زمینه مهم جلوه می کند، روح خردمندانه ئی است که می تواند در رابطه با معقولیت زمینه و هدفی که در ورای تحقق این زمینه قرار دارد، وجود داشته باشد؛ چه ممکن است زمانی انسان را مختار بگذارند تا از میان بدیها، یکی را آزادانه! انتخاب نماید! که این هم در حقیقت یک نوع از آزادی هائی است که فعلاً در ممالکی چون روسیه و آمریکا و... وجود دارد! انسان آزاد است تا با دختر برهنه اش به کنار دریا برود و یا به کابارۀ فلان! انسان آزاد است از میان کتابهاییکه فقط بیانگر ایده های منحط حزب کمونیست روسیه است، این یکی را بخواند یا آن دیگری را! آزاد است، اما در انتخاب یکی یا چند تا از بدی ها!

                                      

 

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار