یکشنبه, 14 خرداد 1396 14:08

شانزدهم ـ تحکیم اعتماد و باور

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

     باید به صراحت اعلام داریم که اگر هنر و یا اثر هنری نتواند اعتماد و یقینِ احساسِ زیبا شناختی و ذوقِ گریزان از پستی، روزمرهگی و استعلا طلب جان آدمی را جلب و تأمین کند، باید ـ و صد البته که باید ـ در مورد آن به تجدید نظر برخاست. چرا که مواجه شدن با فقدانِ چنین باور و اعتمادی، زندگانی و به ویژه ساحت جمالی و زیباشناختی را از نظر انداخته و آنرا به امری زاید، انکارپذیر و دور ریختنی بدل مینماید
     از سوئی، آنگاه که اثر هنری، هم برخوردار از جلوههای متنوع، زیبائی هوشربا و پرجاذبه بوده و هم از درونمایهئی روشنگر، پرکشش و راضی سازنده برخوردار باشد: هم اعتماد بیننده را نسبت به اصالت، زیبائی و ارزش اثر هنری تحکیم میبخشد؛
     هم اطمینانش را نسبت به قدرتِ زیباپسندانه و زیبانگارانۀ هنرمند محکم میسازد؛
     هم اعتماد او را نسبت به مبانی عاطفی ـ اشراقی، جهتگیری هنری، موضعگیریِ ارزشی و تربیت روحی او استحکام میبخشد؛
     هم اطمینان او را نسبت به «حضور» و «رشد» استعداد زیباشناختیِ خودش تقویت میدارد؛
     هم اعتماد او را نسبت به آیندۀ هنری از ایندست، و رشد و ارتقاء روح و استعداد و قوتِ ابتکار هنرمندی از آن قماش را محکم میسازد؛
     هم باور و اعتماد او را نسبت به امکانِ همنشینیِ زیباشناختیِ تابلوها، خطها و طرحهای مختلف ـ که گاهی از نظر دریافتی و خوانشی (برای قرائت) ناهمجهت قرار گرفتهاند ـ تقویت مینماید؛
     هم باور او را نسبت به امکان همخوانیِ معنایی کلیۀ خطها رشد میبخشد. چرا که همه، انسان را به اعتلای وجودیِ او فرا میخوانند؛ منتها هر کدام را به طریقی؛ و هر طرفِ تابلو با زبان و نقش و طرحی کاملاً ویژۀ خود؛ و این، قدرت احاطهگری تابلو را میرساند؛
     هم اعتماد و یقین او را نسبت به درک زیباشناختی و بینشیِ مخاطب و یا بینندۀ آئینههای عروج قوت میبخشد؛ چرا که در این تابلوها، بطور غیر مستقیم، برخی از جلوهها برخی دیگر را تقویت، برخی از تابلوها برخی دیگر را روشن، برخی از باورها و مکاشفاتِ ابداعی برخی دیگر را رنگین و نمکین و... ساخته، و در نتیجه، چون شخص را ـ از جهتِ زیباشناختی و یا بینشی ـ به نحوی غیر منتظره اشباع میدارد، بیننده نسبت به حس زیباشناسی و یا فکری خود اعتماد پیدا کرده و این اعتماد مایههای بیداری و سهمگیری او را در هر یک از زمینههای یاد شده فراهم میآورد.

     یقیناً اهل فن و درایت را این واقعیت مسجل میباشد که اینهمه، جز در پرتو حضور بشکوهِ تابلوهائی از جنس آئینههای عروج ـ که از ترکیب تابلوهای مستقل متعددی سربرآورده و گلستانی ملکوتی را تجسم بخشیدهاند ـ هرگز بر نتواند آمد.

خواندن 1048 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار