شنبه, 30 مرداد 1395 14:56

رازهایی بالنده - یازدهم ـ تحکیم آرمانها و اندیشه ها

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     در جائی گفتم که عطار (ره) تلاش هنری خویش را معنیدار و متعهدانه سامان بخشیده و صرفِ پردازش و نمایش زیبانمایانه ویرا به اینهمه زحمت و تلاش وادار نکرده است؛ بلکه به دلیل تربیت باطنی و دریافت تجربه های ابداعی و الفتِ دیرین با زیبائی های متنوع حسی و روحانی از یکسو، و برخورداری از اندیشه های عقلی ـ ایمانی از دیگر سوی، جوهر و مادۀ درونی آثار خود را «اندیشه ها و آرمانهائی» قرار داده است که ریشه در فطرت الهی انسان داشته، برون از استیلای زمان و مکان، در طولِ تاریخِ حضورِ انسانهای کامل، خانۀ دل و سراپردۀ جان آنانرا شکوه و زیبائی و جاذبه و تقدس و... بخشیده است.
     شفافیتِ ملکوتیِ این آرمانها و اندیشه ها که در زیباترین جامۀ ممکن به دلربائی پرداخته اند، از چنان قوتِ نوازشگرانه و افسون کننده ئی برخوردار است که نمی توان انسان سالمی را با آنها مواجه ساخت ولی متوجه دلبستگیِ رازناک، الفتِ صادقانه، هم جهتی و هماهنگیِ مخلصانۀ او با این جلوه ها نبود!
    درخشان ترین اثر تحکیم این اندیشه ها و آرمان ها تزکیۀ ذهن از باورها و اندیشه های سخیف و ناپاک، تصفیۀ باطن از آرزوها و آرمانهای بچه گانه و غفلتبار و بیریشه و تحقیرآمیز، تحلیۀ قلب با انوار درخشان کلام حضرت معشوق و سرشار شدن از پویش و جوششی مقدس، آزادکننده، آرامش بخش و کشنده به سوی او خواهد بود.

خواندن 801 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار