چهارشنبه, 22 مهر 1394 15:31

الف ـ حب حیات:

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     نخستین مرحله یی که انسان آگاهانه و با ارادۀ آزادِ خویش به بررسی پدیده های طبیعی و رویدادهای اجتماعی می پردازد، بیشتر در رابطة با کشف روابط طبیعی و یا احیاناً اجتماعی جهت تسهیل حرکت زندگی می باشد، بدین معنا که هدفمندی و معنای این حرکت دانشجویانه، حب حیات است، که اگر از تحقیق و بحث و مجادله در مورد موجودیت هدف آگاهانه و انسانی از حب حیات به عنوان وسیلۀ تحقق آن و یا در جهت عکس، عدم موجودیت هدف و غایت آگاهانه ئی در ورای این موضوع بگذریم، در این مرحله انسان، در رابطۀ با هستیِ خویش به عنوان یک موجود زنده به دانش روی می آورد و می خواهد تا بفهمد و با این فهم، خود را بر هستی تحمیل کند و از هستیی پدیده ها در جهت تداوم هستی خویش کار بگیرد.

خواندن 1649 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار