چهارشنبه, 02 بهمن 1392 12:05

دوم ـ نداشتن نظام ارزشی والا

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     عامل دیگری که در بروز آن کژفهمی و آن بدگزینی دست کمی از عامل نخستین نمی آورد، نداشتن نظام ارزشیی والا و استعلائی می باشد. حضور و شکوفائی این نظام نه تنها باعث خواهد شد تا: انسان ارزش وجودی و موقعیت ربانی خود را ـ آنهم به گونه ئی که آفریدگارش طراحی و تثبیت کرده است ـ بازیافته و ارج نهد، که باعث خواهد شد تا با شناخت مراتب ارزشهای وجودی، به انتخاب والاترین ارزشها دست یازیده و خود را از اسارت و خدمت ارزشهای مادون ارزش وجودی خود رهایی بخشد.
     آنچه انکار را بر نمی تابد اینست که: انسان ذاتاً موجودی مطلق گرای و تعالیجوی و کمال نمای است؛ آنهم به گونه ئی که زیر ساخت و علت نهائی کلیۀ تلاشهای قلبی و قالبی او را همین « ذوق تعالی و کمال نمائی » تشکیل می دهد. با این مایۀ از بینش، هرگاه نتواند مایه های واقعی و اصالی کمال، تعالی و ارزش های وجودی خود را بازشناخته و در نتیجه عزت، غنا، جلالت و شکوه هستی محور خود را از طریق تحقق آنها به تماشا ایستاده و به نمایش گذارد، یا گرفتار ارزشهائی مادون هویت ربانی خود خواهد شد و یا در مزبلۀ عفن و خجلتبار ضد ارزشها، کرموار خواهد لولید.

     اینکه انسان محکوم روابط و مناسبات فن سالاری خود را اسیر مصرف دست ساخته ها و داشته های تکنولوژیک و احکام و ارزش نماهای وهم بافتۀ خود ساخته و بر آنست تا کرامت و عزت وجودی خود را از طریق مصرف همان خرت و پرتهای دست ساخته ( = انواع گوناگون ماشین های اغفال کننده و ابزار مشغولتبار تکنولوژیک ) و وهم بافته ( = انواع پندارهای خام و بیماریزائی که در لباس مکتبهای سیاسی، فلسفی، هنری و... تبارز کرده اند ) به نمایش بگذارد، نشانۀ عینی نداشتن نظام ارزشی والا و استعلائی می باشد.
      آنچه در این رابطۀ ویژه به شدت قابل تأمل بوده ـ و برای منِ مسلمان مایۀ عبرت می باشد ـ اینست که: تمام این تلاشها، با همۀ پشتیبانی های رنگارنگ و شیطنت آمیز، فقط سر از مزبلۀ شکستی رسوائی آور و خجلتی اضطراب انگیز بدر آورده و هرگز نتوانسته اند ذوق تعالی جوئی و کمال نمائی بخردانۀ ارزشمندانۀ معنا دارِ انسان محورانۀ استعلائی هیچ « آدم واقعی و راستینی » را، حتی در همان دنیای فن سالار اشباع نمایند!
     به هر حال، از آنجا که ما پیرامون مسئلۀ نظام ارزشی و مراتب گوناگون آن در برخی از کتابهای دیگر خود بحث هائی داشته ایم، در اینجا به همین اشاره اکتفا می نمائیم.

خواندن 2394 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار